Jadrová energia – Čo je to Euratom?

Autor: Marian Nanias | 12.7.2018 o 17:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  2289x

Určite ste slovo EURATOM aj Vy počuli, či čítali, žiaľ mnoho ľudí (dokonca aj z jadrovej energetiky) má o tom málo vedomostí. Verte mi, že sa dozviete  aj také vecí o ktorých ste nevedeli. Tak sa na to spolu pozrime!

Jadrová energia – Čo je to Euratom?

Určite ste slovo EURATOM aj Vy počuli, žiaľ mnoho ľudí (dokonca aj z jadrovej energetiky) má o tom málo vedomostí. Garantujem Vám, že sa dozviete mnoho takých vecí o ktorých ste ani nechyrovali. Tak sa na to spolu pozrime!

Základná informácia:

„La Communauté européenne de l'énergie atomique“ (CEEA resp. Euratom)  - teda v preklade „Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom)“ bolo založené 25. marca 1957 na základe jednej z tzv. Rímskych Zmlúv (vstúpili do platnosti 1. januára 1958). Je to nadnárodné spoločenstvo, ktorého zakladajúcimi krajinami boli Francúzsko, Spolková krajina Nemecko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko.

Euratom vznikol ako samostatná organizácia.

V roku 1967 sa formálne stal súčasťou Európskych spoločenstiev a v roku 1993 ako súčasť Európskych spoločenstiev prvého piliera Európskej únie. Ale od platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. decembra 2009) je Euratom formálne opäť samostatnou organizáciou.

Napriek tomu, že je Euratom skutočne samostatným medzinárodným legálnym celkom, je plne integrovaný do Európskej únie, pričom však má svoje inštitúcie a aj niektoré ďalšie orgány spoločné s Európskou úniou. V praxi sa preto často Euratom stotožňuje s Európskou úniou, čo však nie je pravdou.

Inštitúcie Euratomu:

Sú vlastne presne tie isté ako Európskej únie, teda: - Európsky parlament, - Európska rada, - Rada, - Európska komisia, - Súdny dvor Európskej únie, - Európska centrálna banka, - a Dvor audítorov.

V zjednodušení by sa to dalo asi porovnať ako zem a mesiac, ktoré sú navzájom prepojené silnou väzbou, sú stále spolu, ale formálne sú to stále dva (v tomto prípade legislatívne) objekty.

Hlavnou úlohou Euratomu je:

„Prispieť k zvýšeniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvoju vzťahov s ostatnými krajinami vytvorením podmienok potrebných pre rýchle vybudovanie a rast jadrového priemyslu.

Ďalšie dôležité oblasti aktivít Euratomu sú:

- investície do jadrového priemyslu, (uľahčuje investovanie a zabezpečuje, najmä podporovaním podnikových podnetov, vytváranie potrebných pre rozvoj jadrovej energie v Spoločenstve), (zabezpečuje rozsiahle trhy odbytu a prístup k najlepším technickým prostriedkom vytváraním spoločného trhu v oblasti špecializovaných materiálov používaných v jadrovom odvetví a zariadení voľným pohybom kapitálu pre investície v oblasti jadrovej energie a voľným zamestnávaním špecialistov v rámci Spoločenstva)

- spolupráca vo výskume a vývoji, (podporuje výskum a zabezpečuje rozširovanie technických poznatkov)

- ochrana zdravia, (zavádza jednotné normy bezpečnosti na ochranu zdravia verejnosti a zdravia pracovníkov, a zabezpečuje ich uplatňovanie)

- spoločný jadrový trh, (dohliada, aby všetci užívatelia Spoločenstva dostávali pravidelné a rovnaké dodávky jadrového paliva)

- spolupráca pri nakladaní s jadrovým palivom, (zaručuje vhodným dozorom a aby sa jadrové materiály nepoužívali na iné účely, ako na ktoré sú určené), vykonáva právo vlastníctva, ktoré mu bolo priznané v oblasti osobitných štiepnych materiálov)

- spoločný postup k tretím krajinám.( vytvára s ďalšími krajinami a medzinárodnými organizáciami také vzťahy, ktoré urýchlia rozvoj mierového využívania jadrovej energie).

Euratom má dve svoje agentúry:

  • Na základe Zmluvy o Euratome, najmä jej článku 53 až 56, bola zriadená Zásobovacia agentúra Euratomu (Euratom Supply Agency – ESA).
  • A keďže Euratom (v širšom zmysle Európska únia) je členom aj organizácie ITER, založil Euratom rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody, Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E).

Okrem toho Euratom má aj svoje Spoločné jadrové výskumné centrum (JRC – Joint Research Centre).

JRC je interný vedecký útvar, ktorého výskum podporuje tvorbu politík Euratomu(EÚ) prostredníctvom nezávislého vedeckého poradenstva založeného na dôkazoch. JRC má okrem centrálneho aparátu v Bruseli svoje strediská v Seville, Ispre, Geeli, Karlsruhe a v Pettene.

Úzku väzbu medzi Euratomom a Európskou úniou vidno aj v tom, že členstvo v Euratome je späté s členstvom v Európskej únii a aj naopak, členstvo v Európskej únii je späté s členstvom v Euratome.

Prísne vzaté, je to tak, že kto je členom Európskej Únie, je aj členom Euratomu (pretože musel prebrať celý „Acquis communautaire“ – čo je súhrn výsledkov legislatívnej činnosti Európskej únie, ktoré tvoria zmluvy a právne akty vydané na základe týchto zmlúv orgánmi Únie). Preto má Euratom prakticky tých istých členov ako Európska únia.

Naopak by to takto legálne nemuselo byť, teda napríklad v teraz v prípade Brexitu, keď UK vstúpilo do EÚ, automaticky muselo akceptovať aj vstup do Euratomu. Teraz pri odchode z EÚ by však Briti nemuseli z Euratomu odísť, ale keby neodišli, zostali by tak nepriamo v skutočnosti pod jurisdikciou (súdnymi rozhodnutiami) EÚ-Euratomu (pretože tie sú spojené), čo Britom pochopiteľne vadí, takže aj keď im to prináša obrovské komplikácie navyše, zrejme odídu aj z Euratomu.

A samozrejme v rámci Euratomu platia, rovnako ako v rámci Európskej únie, všetky úradné jazyky EÚ.

História Euratomu:

Vznik Euratomu bol iniciovaný Jeanom Monnetom, francúzskym politickým ekonómom a diplomatom. Monnet bol vplyvným podporovateľom európskej jednoty a je oprávnene považovaný za jedného z zakladateľov Európskej únie. Tento po skúsenostiach s odmietaním európskej integrácie plánoval postupnú integráciu jednotlivých sektorov podľa vzoru Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Zameranie na atómovú energiu odrážalo povojnový optimizmus využitia jadra a ekonomickú náročnosť rozvoja v tejto oblasti, prevyšujúcu možnosti jednotlivých štátov. Spočiatku mal Euratom samostatné inštitúcie rovnakého charakteru ako Monátna únia a EHS: Komisiu, výkonný orgán nezávislý na vládach, a Radu, riadiaci orgán zložený zo zástupcov jednotlivých členských krajín. V roku 1967 boli zlúčené Zlučovacou zmluvou do inštitúcií jednotných pro všetky Európske spoločenstvá.

V roku 1993 Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu, ktorá absorbovala spoločenstvá do piliera Európskeho spoločenstva, avšak Euratom si stále zachováva osobitnú právnu subjektivitu. Následne pri príprave európskej ústavy bolo cieľom skonsolidovať všetky predchádzajúce zmluvy a zvýšiť v nich demokratickú zodpovednosť.

Zmluva o Euratome však nebola zmenená a doplnená ako ostatné zmluvy. Dôvodov bolo viac, ale hlavný bol aby neboli  európsky voliči zbytočne popudzovaní k rozporom, takže dôsledok je že Zmluva o Euratome zostáva v platnosti takmer nezmenená od pôvodného podpisu.

Ďalší dôležitý fakt o Zmluve o Euratome je že nie je časovo obmedzená, teda platí stále, a s jej zrušením by museli najprv všetci súhlasiť (čo sa samozrejme asi nikdy nestane). 

Zmluva o Euratome taktiež už pred viac ako 60 rokmi prvá zakomponovala do rozhodujúceho procesu výrazné demokratické prvky – a to že sa Komisia musí pred svojimi rozhodnutiami radiť so zástupcami občianskej spoločnosti. Kvôli tomu vytvorili Vedecký a technický výbor, ako aj Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Tento (EHSV) je zložený zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín (inštitúcie, akadémia, tretí sektor), ktorých (a to je dôležité) nominujú národné vlády členských štátov! 

EHSV vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ, a funguje ako most medzi inštitúciami EÚ s rozhodovacími právomocami a občanmi Únie.

Zmluva o Euratome prikazuje že Komisia sa pred svojimi rozhodnutiami musí s EHSV radiť (teda opýtať sa ho na názor), ale zároveň ponecháva Komisii právo sa samostatne rozhodnúť (čo je logické a úplne správne), pretože ona priamo nesie reálnu zodpovednosť.

Tieto dva fakty sú mimoriadne výhodné pre jadrovú energetiku, a na druhej strane mimoriadne iritujú jej odporcov.

V praxi to totiž môže napríklad vyzerať tak, že štát Komisii predloží podrobné informácie pre daný plánovaný projekt v jadrovej energii, a po jeho podrobnom posúdení to Komisia prediskutuje s EHSV. A potom rozhodne, pričom názor EHSV nemusí rešpektovať a rovno vydá peniaze, či pôžičku (zvyčajne cez Európsku Investičnú Banku, za úplne tých najlepších podmienok /AAA/). A toto je presne to čo odporcom jadrovej energie „pije krv“, a prečo tak úporne bojujú proti Euratomu. Že názory „nejakých zelených“, ktorí nenesú žiadnu skutočnú a priamu zodpovednosť a „iba vykrikujú spoza uhla“ nikto pri rozdelení peňazí nerešpektuje!

Právomoci Euratomu:

Takmer každý, ktorý sa predtým nezaoberal touto otázkou je doslova často hlavne na počiatku šokovaný, aké má obrovské právomoci. Často sa stáva, že tomu ani nechcú uveriť až kým to neuvidia na papieri. Môže to čiastočne súvisieť aj s tým, že mnohé veci súvisiace s činnosťou okolo jadrovej energie sú citlivé informácie, stále ešte podliehajú utajeniu (patenty, licencie a pod.) na ktoré má v tejto súvislosti Euratom monopol. Samozrejme že všetci kľúčoví pracovníci, všetci jadroví inšpektori, ako aj pracovníci agentúry ESA musia mať bezpečnostnú previerku.  

Euratom na jednej strane poskytuje obrovskú finančnú pomoc, na druhej strane však prísne vyžaduje plnenie podmienok (začínajúce podrobnými informáciami) a v prípade ich nedodržania má dalo by sa povedať neuveriteľné možnosti ako zjednať nápravu. Veď čítajte ďalej.  

Najväčšie prekvapenie zvyčajne nastáva pri článku č. 86.

Skoro (hlavne z nových členských štátov) nikto nechce uveriť, keď sa dozvedia, že jadrové palivo, ktoré si elektrárenská spoločnosť kúpila a používa nie je jeho! Prvá reakcia je vždy – to nie je možné....., to musí byť nedorozumenie. Ale nie je!

Teda presnejšie vlastne vlastníkom paliva teda (čiastočne) je aj nie je, ale nemá právo sám s ním suverénne disponovať. Dá sa to prirovnať k bezpodielovému vlastníctvu v manželstve.  

Pretože /samozrejme že stále hovoríme o mierovom využívaní, teda vojenské jadrové programy Francúzska a UK sem nepatria/ podľa článku č. 86:

Úplne všetky „Osobitné štiepne materiály“ – ktoré sa nachádzajú na teritórií Euratomu, sú výlučným majetkom spoločenstva (Euratomu), - /teda inými slovami - všetkých členských štátov dokopy/!

Zároveň je ale jadrové palivo ponechávané prevádzkovateľom k ich dispozícii ako keby bolo naozaj iba ich. A taktiež predbežné dojednávanie zmlúv až kým to neprejde o fázy skutočného odsúhlasenia.

Na monitorovanie, evidenciu a dohľad, aby boli zmluvy o štiepnych materiáloch v súlade s politikami Euratomu(EÚ) a aby nebol nikto privilegovaný, resp. naopak znevýhodnený, slúži práve zásobovacia agentúra ESA (Euratom Supply Agency) bez súhlasu a parafovania ktorej žiadna zmluva nie je platná! A kópia zmluvy ide pochopiteľne do archívu ESA.

Agentúra taktiež veľmi podrobne monitoruje trh so štiepnymi materiálmi a radí členským štátom resp. elektrárenským spoločnostiam vhodnú stratégiu s prihliadnutím hlavne na dlhodobú diverzifikáciu svojich dodávateľov v horizontálnej, či vertikálnej oblasti jadrového palivového cyklu.   

ESA má podobne ako Komisia tiež svoj vlastný poradný výbor. Kde opäť platí, že sú zástupcovia (tentokrát výrobcov, prevádzkovateľov a inštitúcii z jadrovej oblasti) menovaní národnými vládami. Ale aj tu platí analogicky, že sa vedenie ESA musí (zvyčajne aspoň 2 x ročne) poradiť so svojim výborom (ktorého členovia sú mimochodom tiež viazaní mlčanlivosťou k citlivým informáciám), ale rozhodnutie prijíma samostatne.

Systém (jadrových) záruk Euratomu.

Euratom vytvoril svojou štruktúrou systém záruk, ktorý zabezpečuje že rudy, zdrojové a osobitné štiepne materiály nie sú (na jeho území) používané na iné účely ako boli oznámené, a že sú dodržiavané všetky ustanovenia vyplývajúce z dohodami uzatvorené s tretím štátom, či medzinárodnou organizáciou. Na to má Euratom svojich vlastných jadrových inšpektorov, ktorí sú poverení získavaním a overovaním informácií rôznymi spôsobmi.

Podľa Zmluvy o Euratome všetky členské štáty podliehajú inšpekciám jadrových záruk a zabezpečeniam, ktoré vykonala Európska komisia v mene Euratomu.

Preto má Euratom v Európskej Komisii zvlášť aj Direktoriáty D a E, ktoré plnia medzinárodné záručné povinnosti (SSAC) pre všetky členské štáty Euratomu. V Euratome funguje aj centrálne účtovníctvo a kontrola jadrového materiálu (NMAC) pre všetky civilné jadrové zariadenia, ktoré podliehajú zárukám.

Civilné jadrové zariadenia, ktoré podliehajú bezpečnostným opatreniam a využívajú konkrétne jadrové zariadenia (napr. Urán, Plutónium, Tórium) sú povinné poskytnúť Euratomu základné technické charakteristiky ich zariadení, podrobné opisy činností a metódy a prostriedky, ktoré prevádzkovateľ používa na účtovanie jadrového materiál, ktorý majú. Euratom vykonáva inšpekciu a overovanie na mieste.

Inšpektori Euratomu majú kedykoľvek právo prístupu na všetky miesta, a ku všetkým údajom a osobám, ktoré sa z dôvodu profesie zaoberajú materiálmi, zariadením alebo vybavením podliehajúcim systému záruk. Členský štát môže k nim dať na sprevádzanie svojich zástupcov úradu, ale inšpektori Euratomu nesmú byť tým zdržiavaní, resp. inak obmedzovaní!

Ak by náhodou bolo uskutočnenie inšpekcie odmietnuté, Komisia požiada priamo predsedu Súdneho Dvora EÚ o vydanie súdneho príkazu. Tento ho vydá najneskôr do troch dní. Ale ak vznikne nebezpečenstvo omeškania, Komisia môže vydať vlastným rozhodnutím písomný príkaz vo veci výkonu inšpekcie, a neodkladne paralelne ho predloží predsedovi Súdneho Dvoru EÚ na dodatočné odsúhlasenie. Po tom ako je príkaz, či rozhodnutie vydané, úrady dotknutého štátu musia umožniť inšpektorom vykonať inšpekciu!

Euratom a MAAE:

Euratom má s MAAE podpísanú vzájomnú dohodu, ktorá umožňuje vyššiu efektivitu a úsporu zdrojov. Niektoré inšpekcie vykonávajú inšpektori Euratomu a z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) spoločne.

Možné sankcie Euratomu.

V prípade že osoby, alebo podniky porušia povinnosti uložené systémom záruk, môže ich Komisia postihnúť sankciami, ktoré sú potom ukladaná v tomto poradí:

  • Upozornenie
  • Odobranie zvláštnych výhod (finančná, či technická pomoc)
  • Prevedenie správy podniku (pre obdobie neprekračujúce 4 mesiace), na osobu, resp. skupinu osôb na základe dohody Komisie a štátu, ktorý má právomoc nad podnikom.
  • Úplné, alebo čiastočné odobranie zdrojových, alebo osobitných štiepnych materiálov.    

Členské štáty sú povinné zabezpečiť vynútenie sankcií (v prípade nutnosti aj armádou a políciou), a v prípade potreby nápravu priestupkov tými, ktorí sa ich dopustili.

Ľahké zhrnutie:

Euratom bol vytvorený v roku 1957 na podporu európskej integrácie a na riešenie nedostatku energie prostredníctvom mierového využívania jadrovej energie.

Má rovnakých členov ako Európska únia a riadi ju Komisia a Rada, ktoré pôsobia v právomoci Európskeho súdneho dvora.

Euratom upravuje európsky civilný jadrový priemysel, ktorý v EÚ vyrába takmer 30% energie.

Činnosť Euratomu zabezpečuje jadrové materiály a technológie, uľahčuje investície, výskum a vývoj a zabezpečuje rovnaký prístup k jadrovým zdrojom, ako aj správnu likvidáciu jadrového odpadu a bezpečnosť prevádzky.

Jeho hlavnými nástrojmi sú Zásobovacia agentúra Euratomu ESA a jej Spoločné výskumné a jadrové centrum JRC.

Euratom sa podieľa aj na vývoji technológie jadrovej syntézy, ktorá má v budúcnosti potenciál priniesť bohatú udržateľnú energiu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?