Jadrová energia - Medzinárodné kontroly - MAAE v kocke.

Autor: Marian Nanias | 9.7.2018 o 15:44 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  241x

Čo vlastne MAAE robí? Podporuje výskum, vývoj a praktické využitie atómovej energie na mierové využitie, Vytvára a spravuvuje záruky, Poskytuje pomoc a rady, ale aj tvori bezpečnostné odporúčacie normy. 

MAAE v kocke

Ako sme spomenuli v predošlom článku, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – MAAE (International Atomic Energy Agency – IAEA) bola založená v roku 1957. Je medzinárodným centrom a podporuje spoluprácu s členskými štátmi pre bezpečné mierové jadrové technológie.

Hlavnými funkciami MAAE sú:

 • Podporovať a podporovať výskum, vývoj a praktické využitie atómovej energie na mierové využitie na celom svete;
 • Vytvárať a spravovať záruky určené na zabezpečenie toho, aby sa tato činnosť s pomocou agentúry nepoužívala na ďalšie vojenské účely;
 • Uplatňovať záruky na príslušné činnosti na žiadosť členských štátov;
 • Uplatňovať v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a iných medzinárodných zmlúv povinné komplexné záruky v zmluvných štátoch, ktoré nie sú účastníkmi jadrových zbraní (NNWS).

Pri plnení svojich úloh agentúra vykonáva svoje činnosti v súlade s cieľmi a zásadami Charty OSN na podporu mieru a medzinárodnej spolupráce a v súlade s politikami Organizácie Spojených národov na podporu zriadenia celosvetového odzbrojenia prostredníctvom bezpečnostných opatrení.

Systém bezpečnostných záruk MAAE:

Je legálne definovaný predovšetkým v čl. XII štatútu MAAE a v nasledujúcich dokumentoch:

 • INFCIRC / 66 (určený na použitie v každom štáte, ktorý uzavrel dohodu o zárukách),
 • INFCIRC / 153 (použitý ako základ pre dohody so zmluvnými stranami Zmluvy o nešírení jadrových zbraní) pre zákaz jadrových zbraní v Latinskej Amerike a Karibiku (Zmluva z Tlatelolca),
 • Zmluva o slobodnom pásme v oblasti jadrovej zbrane v juhovýchodnej Ázii (Zmluva z Bangkoku),
 • Zmluva o africkom slobodnom zbore (Pelindaba), Južný Pacifik
 • Zmluva o slobodnom pásme (Rarotonga) a Brazílsko-argentínska agentúra pre účtovníctvo a kontrolu jadrových materiálov (ABACC).

MAAE každoročne podáva správy Valnému zhromaždeniu OSN. Ak je to potrebné, podáva aj správu Bezpečnostnej rade OSN o prípadoch nedodržania bezpečnostných a bezpečnostných povinností členov.

Centrá MAAE:

Sekretariát MAAE má ústredie v Rakúskej Viedni.

Jej ďalšie regionálne úrady sa nachádzajú v švajčiarskej Ženeve, americkom New Yorku, japonskom Tokiu, a v kanadskom Toronte.

MAAE má vlastné vedecké výskumné laboratóriá a to vo rakúskej Viedni a Seibersdorfe, v talianskom Terste, a v Monaku.

Inšpekcie a kontroly MAAE

Podľa dohôd o zárukách inšpektori MAAE pravidelne navštevujú jadrové zariadenia na overenie záznamov vedených štátnymi orgánmi o mieste, kde sa nachádzajú jadrové materiály pod ich kontrolou, na kontrolu prístrojov a dozorných zariadení nainštalovaných agentúrou IAEA a na potvrdenie fyzickej inventarizácie jadrového materiálu. Tieto sú pochopiteľne najdôležitejšie.

Tieto a ďalšie ochranné opatrenia poskytujú MAAE nezávislé, medzinárodné overenie, či vlády dodržiavajú svoje záväzky voči mierovému využívaniu jadrovej technológie.

Predpokladom na zavedenie záruk je formálna dohoda o zárukách medzi agentúrou a štátom.

Ďalšie taktiež dôležité kontroly a inšpekcie robí MAAE na základe pozvania a to v oblastiach aplikácie jadrovej energie, či už hodnotenia jadrového dozoru v danom štáte, rsp. hodnotenia jadrových zariadení - elektrární v rôznych oblastiach využitia - prevádzkovania. Z nich následne vyplývajú možné odporúčania pre vylepšenia. 

Existujú štyri typy inšpekcií:

 • Ad hoc (na overenie pôvodnej funkcie a konfigurácie, podľa správy štátu)
 • Rutinné (najbežnejšie kontroly, ktoré sa bežne uskutočňujú)
 • Špeciálne (doplňujúce kontroly vykonané za neobvyklých okolností)
 • Zárukové inšpekcie (inšpekcie na nahlásených zariadeniach na potvrdenie predloženého projektu)

Nová forma kontroly – Dodatkový protokol.

Dodatkový protokol je intenzívnejšia a dobrovoľná forma ochrany, ktorá umožňuje rozšírené inšpekcie pomocou najmodernejšej techniky.

Zárukový systém založený na evidenciu a kontrole štátom deklarovaných jadrových materiálov úspešne fungoval viac ako 30 rokov a MAAE na jeho základe bola schopná v tomto období hodnoverne preukazovať, že jadrové materiály poskytnuté pod medzinárodnou záruky neboli využívané na iné ako uvedené účely.

Skúsenosti z vojny v Golfskom zálive na začiatku deväťdesiatych rokov však ukázali, že ak má medzinárodný zárukový systém úspešne fungovať aj naďalej, musí byť schopný odhaliť aj nedeklarované jadrové materiály a iné utajované činnosti súvisiace s ich nelegálnym využitím. Splnenie takejto požiadavky sa ukázalo byť za hranicou dovtedajšieho systému a vyžiadalo si jeho zásadné zmeny.

V roku 1993 vyhlásila MAAE tzv. "Program 93 + 2", ktorého cieľom bolo využitie najnovších technológií, získavanie od štátov väčšieho množstva informácií o ich jadrových činnostiach s možnosťou širšieho prístupu ku všetkým lokalitám, kde sa jadrové materiály nachádzajú, nachádzali alebo môžu nachádzať. Jeho výsledkom bolo, že Rada guvernérov MAAE prijala v máji 1997 modelový text tzv. Dodatkového protokolu k uvedeným dohodám o uplatňovaní záruk.

Podľa tohto nového (dodatkového) protokolu všetky údaje a informácie poskytnuté štátom v celej šírke jadrového cyklu, tj. o ťažbe a spracovaní uránu tória, výrobe alebo dovozu príslušných jadrových technológií, nejadrovom využití jadrových materiálov, prípadnom spracovania vysoko a stredne aktívnych rádioaktívnych odpadov ako aj o plánoch v oblasti jadrového palivového cyklu, vrátane výskumných a vývojových aktivít , poskytnú MAAE možnosť zodpovedne porovnať oprávnenosť konkrétnych požiadaviek a krokov daného štátu vo vzťahu k ním deklarovanej činnosti.

Cieľom systému je poskytnúť garancie, že na území daného štátu alebo kdekoľvek pod jeho kontrolou nedochádza k zneužitiu jadrových materiálov na iné ako deklarované účely a nenachádza sa tu nedeklarovaný jadrový materiál a nevykonáva utajované činnosti súvisiace s ich nelegálnym využitím.

Absolútnu istotu o absencii neohlásených jadrových materiálov a činností však nemožno nikdy dokázať! Integrovaný zárukový systém je preto zameraný na poskytnutie garancie, že sa vykonali všetky možné opatrenia na odhalenie možného narušenia.

Dodržiavanie záruk:

V súlade so štatútom a existujúcou praxou je Rada MAAE zodpovedná za schvaľovanie postupov bezpečnostných záruk a dohôd o bezpečnostných zárukách a za všeobecný dohľad nad činnosťami bezpečnostnej ochrany agentúry. V prípade nesúladu so záväzkom týkajúcim sa záruk rada guvernérov MAAE vyzve príslušný štát, aby napravil všetky nevyriešené otázky; komisia potom rozhodne o jej postúpení Bezpečnostnej rade OSN a Valnému zhromaždeniu.

Hlavné orgány MAAE:

 • Generálna konferencia,
 • Rada guvernérov a
 • Sekretariát.

Hlavné oblasti pôsobenia MAAE:

 • Jadrové aplikácie – pomáha krajinám využívať jadrové a izotopové techniky na podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti poľnohospodárstva, ľudského zdravia, vodného hospodárstva, morského prostredia a priemyselných aplikácií.
 • Jadrová energia - podporuje efektívne a bezpečné využívanie jadrovej energie podporou jadrových programov po celom svete, ktoré urýchľujú inovácie a budovanie kapacít v oblasti energetického plánovania, analýzy a jadrových informácií a poznatkov.
 • Jadrová bezpečnosť - pracuje na zabezpečení silného, ​​udržateľného a viditeľného rámca jadrovej bezpečnosti a ochrany, ktorý chráni ľudí a životné prostredie pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia.
 • Záruky - vykonáva povinnosti a zodpovednosti MAAE ako svetovej jadrovej inšpekcie a vykonáva nevyhnutnú úlohu v globálnom úsilí zastaviť šírenie jadrových zbraní.
 • Technická spolupráca - pomáha krajinám zlepšiť svoje vedecké a technologické schopnosti v mierových aplikáciách jadrovej technológie, čím prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

V praktickom denno-dennom živote je pre MAAE v partnerskom vzťahu členský štát.

Teda kontaktné miesto pre MAAE je úrad jadrového dozoru v tom ktorom štáte.

Cez neho (úrad) idú všetky požiadavky, výsledky ako aj prípadné odporúćané, či tvrdo žiadané nápravné opatrenia. Tento fakt je trošku prevádzkovateľom JE nepríjemný, pretože v sumáre to vypadá asi tak, že MAAE "žaluje" vláde (úradu jadrového dozoru) daného štátu na prevádzkovateľa ..... A zvyčajne môže nasledovať prísny príkaz, či pokuta... 

Kritika MAAE:

Tak ako má MAAE množstvo nadšencov, a oprávnene sa teší z podpory členských štátov a medzinárodného ocenenia (v roku 2005 dostala agentúra ako aj jej vtedajší šéf Al Baradai Nobelovu cenu Mieru), tak z času na čas zažíva aj kritiku.

Jej neprajníci ju všeobecne kritizujú „že je to najväčšie hniezdo špiónov na svete“, aj keď ale iní hneď sarkasticky tvrdia, že to nie je pravda, lebo to najväčšie je vraj OSN.... Jedni (Irán) tvrdia že robí špionáž pre američanov , iní (Sýria) že pre Izrael, atd... proste podľa potreby.... 

Ale existujú aj kritické hlasy, ktoré sú založené na pragmatickejších dôvodoch.

Okrem iných to boli nedostatočné kontroly v Sýrii (ktorá si postavila ilegálne jadrový reaktor až kým jej ho Izrael nazbombardoval), nepripravenosť a skoro úplná neznalosť technológie v prípade Černobyľu, či veľmi chabé, dokonca až zavádzajúce prvotné reakcie v prípade Fukušimy.

Ďalší typ vážnej kritiky je o tom že sa niektorým štátom nezdá pravdivosť o „dobrovoľnosti“ kontrol a uplatňovaných bezpečnostných záruk, a sú aj také ktoré to dokonca odmietajú.

Samozrejme že časť argumentov kritikov je zrejme oprávnená.

 

Ale v sumáre je možné zhodnotiť, že za viac ako 60 rokov existencie MAAE plní svoje poslanie, význačne pomohla a pomáha využívaniu jadrovej energie na celom svete v oblastiach jej mierového využívania a taktiež výrazne pomohla – pomáha k udržaniu mieru na našej jedinej matičke ktorú máme – zemi.   

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?